In News


Intrepid Nepal goes GREEN!


Intrepid Nepal has installed solar panels at its facilities to power backup system to....

moreIntrepid Nepal
4th Floor Swaraj Sadan,
Prasuti Griha Marg,
Thapathali -11,
Kathmandu, Nepal
Tel: +977-1-4101501/4251590

Email:info@intrepidnepal.com

CAREERS


Intrepid Nepal and Intrepid Nepal are equal opportunity employers. We are seeking dynamic professionals who are interested in exciting field of Bio-Technology and Molecular Diagnostics. Please contact us in the following addresses.

Recent Posted JOb

आवश्यकता ! !!आवश्यकता ! !!आवश्यकता ! !!
यस इन्ट्रिपिड नेपालप्रा.लि.लेराष्ट्रिय एड्स तथायौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकु, काठमाडौंलाइ IBBS – Survey among MSM/TG ,FSWs in Tarai Highway Districts, Wives of Migrants in Far western districts and Male Labor Migration in Eastern districtsकालागि पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावनातयार गर्न तपशीलबमोजिमका कर्मचारीहरु आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुक व्यक्तिहरुले यो सूचना प्रकाशितभएको मितिले सात (७) दिनभित्र आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Bio- Data), नागरिकताको प्रतिलिपी,माथिल्लो तहको शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र एक प्रतिपासपोर्ट साइजको फोटो सहितयस संस्थाको इमेलमार्फत तथा कार्यालयमानिवेदन पेश गर्न आव्हान गरिन्छ ।
तपशिल
क्र.सं. पद आवश्यक संख्या शैक्षिक योग्यता आवश्यक अनुभव
१. टिम लिडर ४ जना समाजिक, ग्रामिण विकास, जनसंख्यातथास्वास्थ्यविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह कम्तिमा ३ वर्ष HIV तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानमाकाम गरेको,IBBS सर्भेको गरेको, टिम लिडरको रुपमाकाम गरेको अनुभवभएको
२. रिसर्च अफिसर ४ जना माजिक, ग्रामिण विकास तथा स्वास्थ्यविषयमा स्नातकोत्तरवा सो सरह कम्तिमा २ वर्ष HIV स्वास्थ्य अनुसन्धानमाकाम गरेको, IBBS सर्भेको गरेको, रिसर्च अफिसर रुपमाकाम गरेको अनुभवभएको
३. तथ्यांङ्क विश्लेषक ४ जना तथ्यांङ्कशास्त्रवा स्वास्थ्यविषयमा स्नातकवा सो सरह कम्तीमा ५ वर्षको तथ्यांङ्कविश्लेणको अनुभवभएको, RDSAT,STATA,SPSS र R कामाध्यम बाट तथ्यांङ्कविश्लेषण गर्ने क्षमताभएको
४. फिल्ड कोअर्डिनेटर ८ जना (४ महिला, ४ पुरुष)
समाजिक, ग्रामिण विकास तथा स्वास्थ्यविषयमा स्नातकवा सो सरह कम्तिमा २ वर्ष HIV स्वास्थ्य अनुसन्धानमाकाम गरेको, IBBS सर्भेको गरेकाअनुभवभएको
५. क्लिनिसियन ८ जना (४ महिला, ४ पुरुष)
हेल्थ असिस्टेन्ट वा सो सरह पास गरेका कम्तीमा २ वर्षको स्वास्थ्य सेवा परामर्श, औषधितथाउपचार र IBBS तथा HIV संबन्धी अनुभव भएको
६. काउन्सिलर ८ जना (४ महिला, ४ पुरुष)
स्वास्थ्यवामनोविज्ञान विषयमा स्नातकवा सो सरह सम्बन्धी परामर्श सेवाप्रदान गरेको IBBS सर्भे सम्बन्धीअनुभवभएको
७. ल्याब टेक्नीसीयन ८ जना (४ महिला, ४ पुरुष)
ल्याब टेक्नीसीयनविषयमा प्रमाणपत्र तहवा सो सरह कम्तीमा ३ वर्षको रक्त परिक्षण, HIV, Hepatitis B र C तथा Syphilis परिक्षण र IBBS सर्भेको अनुभवभएको ।
८. तथ्यांङ्क संकलक १६ जना (८ महिला, ८ पुरुष)
समाजिक, ग्रामिण विकासतथास्वास्थ्यविज्ञानमा स्नातकतहवा सो सरह कम्तीमा२ वर्षको तथ्यांङ्क संकलकको रुपमाकाम गरेको, स्वास्थ्य तथा IBBS सर्भेको अनुभवभएको ।
९. रिपोर्ट राइटिङ अफिसर ४ जना समाजिक, ग्रामिण विकास, जनसंख्या, स्वास्थ्य विज्ञान वाअंग्रेजीविषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह कम्तीमा३वर्षको स्वास्थ्य सम्बन्धीप्रतिवेदन लेखनको अनुभवभएको
१०. एकाउन्टेन्ट १ जना बणिज्य शास्त्रमास्नातकतहवा सो सरह कम्तीमा ३ वर्षको लेखा संचालन, अनुसन्धानप्रोजेक्टको लेखाप्रतिवेदनतयार गरेको अनुभवभएको ।
 
नोटः इच्छुक व्यक्तिहरुले निवेदनसाथमाथिमागवमोजिमकाआवश्यककागजातकंम्पनीको इमेलः info@intrepidnepal.com मार्फत वाकंम्पनीको कार्यालय काठमाण्डौमा मिति 13 Feb, 2018 भित्र पठाउनुहोला। कंम्पनीको ठेगाना सोधपुछको लागिमात्र संपर्क नं. ४१०१५०१ । साथै छनौट भएकाकर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रवाट आइविविएस सर्भे २०७४।०७५ कालागि यो कंम्पनी जुन कम्पोनेन्टमा छनौट हुन्छ सोही कम्पोनेन्टकालागि सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाइ समयमै आवश्यक जानकारी गराइने छ ।